E – efektivita služby na misijním poli

Je dobré a důležité uvažovat o účinnosti naší misijní služby. Můžeme to dělat z dvojího hlediska a dvojím způsobem. Efektivita vynaložených sil a prostředků je měřená výsledkem naší snahy, tj. kvalitou růstu Božího království. Týká se to jednak vlastní činnosti misionářů, jednak širšího chápání misijní služby a jejího uskutečňování místním sborem. Efektivitu misijní služby můžeme buď pouze posuzovat, anebo ji zvyšovat, pokud se nad ní zamýšlíme s otevřeností sami přispět k jejímu zkvalitnění.

Definice misie

Projekt „Misie je možná“ České evangelikální aliance definuje misii takto: Misijní služba znamená soustředění a použití kapacit a zdrojů místního sboru na činění učedníků tam, kde Církev ještě neexistuje. Vyjděme z této definice a zamysleme se nad tím, jak prakticky misie může být naší společnou službou. Ne snad v tom smyslu, že budeme jednou z domova misionářům říkat, co a jak. Z biblického pohledu však máme úkol misie k jiným národům jako celý sbor. Proto misijní služba neleží pouze na misionářích, i když oni jediní žijí trvale na misijním poli. Efektivita misijní služby se proto také skládá jak z kvality duchovního života a ovoce misionářů, tak z kvality duchovního života a ovoce členů místního sboru.

Různorodé misijní úlohy

Strategicky významná a nejnáročnější část misijní služby je nepochybně práce misionářů. Ovšem o nic méně důležitá je také systematická práce podpůrného týmu. Oba, misionář i jeho „vysílající“, jsou pro misii úplně stejně důležití. (Srovnej Římanům 10,14-15 „… A jak mohou hlásat, nebyli-li posláni?).

Důležitým mezníkem ve vývoji misijní služby sboru je vědomé pověřování staršovstvem k jednotlivým úlohám. Mluvím jak o takzvaném vysílání misionářů, tak o oddělování služebníků pro domácí zázemí misijní služby. Starší totiž nesou za misijní službu svého místního sboru zodpovědnost. Jejich hlavním nástrojem k vykonávání této zodpovědnosti je vyučování a sdílení misijních hodnot Písma v celém sborovém životě. Jak tomu rozumím, starší delegují praktické vykonávání misijní služby na misijní komisi, podpůrný tým, misionáře a další služebníky, také to je jejich úloha.

V současné situaci se vyrovnáváme s tím, že se do služby na misijní pole vydalo více misionářů, než se zdá být naše „kapacita“. Nemůžeme všem zajistit dostatek peněz, to je zřejmé. Ale na to nejsme díky Bohu sami! Co můžeme v rámci společenství, to je vybudovat pro ně dobré vztahové a organizační zázemí. V tomto smyslu za nimi můžeme opravdu stát a spolu s nimi tak naplňovat naše společné poslání.

Rozvoj misijní služby místního sboru proto nezačíná a nekončí vysláním misionáře. Základem uskutečňování misijní služby v místním sboru je porozumění biblickému poslání církve v praktickém životě společenství.

Misijní pole

Zaměříme-li se na vlastní činnost na misijním poli, je pro nás důležité, jak o misionářích přemýšlíme. Měli bychom si uvědomit, že při uvažování o nich nemůžeme používat úplně stejná měřítka, která fungují doma. Například zjevná „efektivita“ jejich služby není relativně stejná jako zde. Co ji hlavně ovlivňuje? Jiná mentalita lidí, jiné životní tempo; jazyková a kulturní bariéra. Z toho může vyplývat tuhý osobní boj misionáře s osobními pocity toho, jak neefektivní se nám jeho služba musí zdát.

Misionář má náplň své služby danou a přítomnou 24 hodin denně už jenom tím faktem, že žije jako cizinec na zemi. 

Nemůžeme například počet misionářů v Rovinji srovnávat podle velikostí sborů u nás a počtu jejich pracovníků. Oni slouží především chorvatskému národu, tam byli Pánem povoláni, nejen rovinjskému sboru.

Kvůli službě tomuto národu se do Chorvatska rozhodli přestěhovat a zapustit kořeny. A na toto zakořenění vynakládají hodně vnitřní energie. Stejný „výkon“ jako by byl v Čechách je stojí vlastně mnohem víc. Každý z nich má přitom v Rovinji jedinečnou úlohu, kterou se vzájemně se obohacují a doplňují. Mohli by dosáhnout stejného efektu každý sám?

Misijní sbor

Misijní služba církve vytváří pro členy sboru veliké množství drobných příležitostí, jak zajímavě a užitečně rozvinout naše obdarování. Pokud bychom navíc měli to štěstí a byli misijním sborem, možná by nám to pomohlo mít v péči o misionáře dostatečně dlouhý dech. 

Zkusme se rozhlédnout a najít si čas být členy misijního sboru. Například jednou týdně využít podnětů, popsaných v  tomto misi-seriálu. Na další přijdeme sami v modlitbě, v obecenství s Bohem, v přátelství s misionáři, v Božím slově a dalších knihách.

S láskou a žehnáním,

Petr Hrdina